Kennisgeving Minister 21-10-2022

In een recent gehouden overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken is gepleit voor het opschuiven van de ingangsdatum van de volledige inwerkingtreding van de CO-wetgeving. Dit omdat de certificerende instellingen laat in het proces zijn aangewezen en er zo te kort tijd zou zijn om vóór 1 januari 2023 voldoende/alle bedrijven te certificeren. Minister Hugo de Jonge heeft zojuist de ingangsdatum bepaald op 1 april 2023, citaat “Eventuele heroverweging van deze datum is dan niet meer aan de orde”.

Wat houdt dit eenvoudig gezegd in?
Citaat “Bedrijven die niet op 1 april 2023 zijn gecertificeerd mogen (zolang ze niet zijn gecertificeerd) hun werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf die datum niet meer uitvoeren en zijn strafbaar wanneer ze dat wel doen. Vanaf die datum zijn ook consumenten en andere opdrachtgevers strafbaar wanneer ze een bedrijf inschakelen, dat niet is gecertificeerd”.

Wacht niet langer af!
Vanuit de branches wordt nog overleg gevoerd met de schemabeheerders en de certificerende instellingen hoe de weg naar 1 april zo effectief mogelijk kan worden ingevuld, om zo alle bedrijven op tijd opgeleid en gecertificeerd te krijgen. Communicatie vanuit het ministerie gaat dit traject verder ondersteunen, zowel naar bedrijven als naar de (particuliere) opdrachtgevers en verzekeraars.

Citaat “De eerder aan uw Kamer toegezegde publieksvoorlichting, om de consument te informeren over de verplichting om vanaf 1 april 2023 een gecertificeerd bedrijf in te schakelen, zal zo spoedig mogelijk worden gestart. In afstemming met de brancheorganisaties zal ook voorlichting naar de sector plaatsvinden”

Dringend advies vanuit de NHK om het volgende in gang te zetten:

  1. Laat je inbedrijfstellers de vakopleiding volgen (de meeste bedrijven hebben dit punt afgerond)
  2. Meld je aan bij KIWA, de Certificerende Instelling (CI) en spreek een datum af voor de toelatingsaudit

Richt intussen je processen in, informeer je medewerkers en ga werken conform de ingerichte processen


In deze brief van de minister aan de Tweede Kamer treft u alle informatie.