Vakbekwaam Adviseur

Certificaat Vakbekwaam Adviseur Lokale Verwarming

 Inleiding 

De vakopleiding Vakbekwaam Adviseur Lokale Verwarming wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK). De NHK heeft de organisatie van de vakopleiding in handen gelegd van de Stichting Gerard Swarte Fonds (GSF). 

Doelstelling van de vakopleiding 

De doelstellingen van de vakopleiding zijn: 

a. Het verbeteren van de vakkennis van personen werkzaam in de haarden- en kachelbranche.
b. Het verzorgen van opleidingen vanuit de Nederlandse en Europese wetgeving en richtlijnen op het gebied van haarden, kachels en rookkanalen.
c. Het bijdragen aan professioneel advies, leidend tot een professionele installatie van haarden, kachels en rookkanalen.

Voor wie is de opleiding bedoeld 

De opleiding is bedoeld voor:

a. Personen die advies geven op het gebied van haarden, kachels en rookkanalen.
b. Personen die betrokken zijn bij de installatie van haarden, kachels en rookkanalen (advies, werkvoorbereiding)

Waaruit bestaat de vakopleiding 

De vakopleiding bestaat uit de volgende onderdelen

a. Module 1 Biomassa toestellen
b. Module 2 Gas toestellen 

De vakopleiding betreft uitsluitend het theoretische deel van de lesstof. Een praktijkdag en een praktijkexamen maken derhalve geen onderdeel uit van dit traject.

Theorie-examen en waardering (per module): 

– duur maximaal 1 uur
– 47 meerkeuzevragen
– Meer dan 10 vragen fout = gezakt (wordt geen cijfer aan gekoppeld)
– 37 vragen goed = 6,0
– 38 vragen goed = 6,5
– 39 – 40 vragen goed = 7,0
– 41 vragen goed = 7,5
– 42 vragen goed = 8,0
– 43 vragen goed = 8,5
– 44 – 45 vragen goed = 9,0
– 46 vragen goed = 9,5
– 47 vragen goed = 10

Geeft recht op: 

Een deelnemer die bovengenoemd traject met goed gevolg heeft doorlopen, ontvangt hiervan het Certificaat Vakbekwaam Adviseur Lokale Verwarming. Dit certificaat geeft géén recht op inschrijving in persoon- of bedrijvenregisters, zoals DE en/of EVIS. 

Kosten 

De kosten voor het volgen van de vakopleiding zijn per werknemer in dienst van leden van de NHK verkoop-installatie of van de NHK fabrikanten-importeurs: 

1e Module
Opleiding € 625,– excl. BTW
Examengeld € 105,– excl. BTW voor het theorie-examen. Totaal € 730,–
2e Module
Opleiding € 150,– excl. BTW
Examengeld € 50,– excl. BTW voor het theorie-examen. Totaal € 200,– 

Voor alle anderen:
1e Module
Opleiding € 990,– excl. BTW
Examengeld € 210,– excl. BTW voor het theorie-examen. Totaal € 1.200,–
2e Module
Opleiding € 250,– excl. BTW
Examengeld € 100,– excl. BTW voor het theorie-examen. Totaal € 350,– 

De totale kosten per module dienen te zijn voldaan alvorens een kandidaat zijn inloggegevens voor die module ontvangt. 

Toelatingseisen 

De deelname aan de vakopleiding staat open voor iedereen die: 

  • naar het oordeel van het GSF over voldoende opleiding en/of kennis en ervaring beschikt; 
  • het deelnameformulier volledig heeft ingevuld; 
  • minimaal 18 jaar oud is bij aanvang van de opleiding; 
  • de totale kosten heeft voldaan. 

Het secretariaat van het GSF voert de toetsing uit of aan bovenstaande eisen is voldaan. Indien dat het geval is, ontvangt de kandidaat een inlogcode voor de vakopleiding. Deze inlogcode blijft gedurende maximaal 2 jaar geldig of tot zoveel eerder een cursist het certificaat heeft behaald, tenzij het secretariaat in een individueel geval anders beslist. 

Aanmelden 

Voor deelname aan de vakopleiding dient men zich aan te melden bij het secretariaat van de NHK door middel van het invullen van het deelnameformulier. Dit formulier, alsmede andere voor de cursus relevante gegevens, is te vinden op de website www.stichting-nhk.nl. Correspondentie zal uitsluitend plaatsvinden met de ingeschreven kandidaten. 

Verantwoordelijkheid en lesstof 

De algehele verantwoordelijkheid over de vakopleiding is in handen van het GSF. De inhoud van de cursus is samengesteld onder auspiciën de bestuursleden van het GSF, de Technische Commissie hout- en pelletkachels, de Technische Commissie gastoestellen en de Technische Commissie rookkanalen, Helix Learning en vakspecialisten op het gebied van haarden, kachels en rookkanalen. Het GSF is gerechtigd de lesstof op elk moment aan te passen of uit te breiden indien zij dat nodig of wenselijk acht. De examens vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Examens Haarden- en Kachelbranche (SEHK). Beide stichtingen leggen verantwoording af aan de NHK. 

Aanmeldformulier E-learning zonder praktijk