Documenten

LAATSE VERSIES EN OVERIGE INFORMATIE

BRL NHK – Conformiteitsbeoordelingsschema NHK CBS 2021/04 d.d. 30 mei 2022

 • DOWNLOAD CBS (definitieve versie)
 • De definitieve en door de minister aangewezen versie is NHK CBS 2021-04
 • Wijzigingen versie 2021-04 ten opzichte van versie 2021-03
  • Par. 2.7 Eerste alinea aangepast
   • Het certificaat wordt verleend, indien wordt voldaan aan de van toepassing zijnde eisen in hoofdstuk 3, 4 en 5, alsmede aan de overige verplichtingen die de CI aan de aanvrager stelt en alleen in het geval de CI een gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat voldaan wordt aan de gestelde eisen.
  • Par. 4.3
   • Beeldmerk CO-Vrij toegevoegd bij eerste bullet
   • Tweede bullet toegevoegd:
    • Óf: Indien het Vakpaspoort ten tijde van inwerkingtreding onvolledig blijkt, door middel van het tonen van een bedrijfseigen legitimatiebewijs, voorzien van bovenstaande gegevens.
  • Par. 5.6 Punt f toegevoegd
   • De meet- en beproevingsmiddelen dienen te worden gebruikt en onderhouden conform de voorschriften van de betreffende fabrikant.
   • Punt i aangepast
    • Hulpmiddelen anders dan de genoemde meet- en beproevingsmiddelen (zoals bijvoorbeeld smartphones, tablets en/of fototoestel welke worden gebruikt voor de vastlegging) dienen in goede werkbare staat te zijn zulks ter beoordeling van de certificaathouder en dienen gebruikt en onderhouden te worden conform voorschriften van de fabrikant en/of leverancier. Bij gebreken dienen de hulpmiddelen te worden gerepareerd, gereviseerd of vervangen.
  • Par. 8.2 Punt b aangepast (zie geel gearceerde deel)
   • De CI die niet geaccrediteerd is, maar wel door/namens de minister van VRO is aangewezen, mag de documenten uitsluitend gebruiken binnen het proces om accreditatie te verkrijgen. In de overgangsperiode vanaf het moment dat de licentieovereenkomst is aangegaan, mag de CI al wel private certificaten op grond van dit schema afgeven. Een certificaat dat tijdens deze overgangsperiode wordt afgegeven, mag het bij het bij het certificaat behorende beeldmerk bevatten. In het certificaatregister van de CI (zie 8.5) moet worden aangegeven of het certificaat wel of niet onder accreditatie is afgegeven.
 • Wijzigingen versie 2021-03 ten opzichte van versie 2021-02:
  • NPR 3378 deel 61 is komen te vervallen.
  • De wijze van auditeren is nader gespecificeerd.
  • De normen NHK-G-001 en 002 zijn volledig in het schema opgenomen.
  • Bedrijven dienen minimaal 1 vakbekwaam persoon in dienst te hebben. Let op: Hiermee wordt bedoeld dat NIET onder de vakbekwaamheid van een derde (inhuurkracht) kan worden gewerkt. ALLE actieve inbedrijfstellers namens de certificaathouder dienen aantoonbaar vakbekwaam te zijn, waarvan er dus minimaal 1 aantoonbaar in loondienst dient te zijn.
  • Alle medewerkers kunnen zich identificeren via de App van het CRT. Daartoe zijn door de schemabeheerders afspraken gemaakt met het CRT.
  • Bewaartermijn is verlengd naar 7 jaar, conform verplichting die ook geldt bij de belastingdienst.
  • Het procescertificaat is aangepast (alleen logo’s).

Certificatiereglement KIWA versie 15-10-2017

IKB – NHK IKB 2022/03 d.d. 7 juni 2022

 • DOWNLOAD IKB
 • Wijzigingen van NHK IKB 2022-03 ten opzichte van NHK IKB 2022-02
  • Par. 2.7 aangepast, verwijzing naar bijlage Model Checklist CO in plaats van Model Melding bijna CO ongevallen
  • Versienummer aangepast
  • Toelichting op pagina 3 toegevoegd met beschrijving bewerken document en watermerk
 • Wijzigingen van NHK IKB 2022-02 ten opzichte van NHK IKB 2022-01
  • Versienummer CBS aangepast naar 2021/04
  • NPR 3378 deel 61 is komen te vervallen.
  • NHK Model Checklist verplichte documenten binnen het proces 2022-02 is aangepast
  • Verwijzingen naar NPR3378 deel 61 zijn komen te vervallen.

NHK Model Checklist CO 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model Checklist Ingebruikstelling en Overdracht 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model Checklist verplichte documenten binnen het kwaliteitssysteem 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model Checklist verplichte documenten binnen het proces 2022-02 d.d. 21 februari 2022

NHK Model klachtregister 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model melding van (bijna) CO ongevallen 2022-01- d.d. 202 januari 2022

NHK Model Overzicht medewerkers en vakbekwaamheden 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model overzicht meet- en beproevingsmiddelen 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model steekproeven en registratie werkzaamheden 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model vrijgave van gasverbrandingsinstallaties 2022-01 d.d. 20 januari 2022

Norm CO-meting in de opstellingsruimte NHK-G-001 2021/04 d.d. 7 maart 2022

Norm CO-meting INSTALLATIE NHK-G-002 2021/04 d.d. 7 maart 2022


Benodigde NEN’s en NPR’s

 • Bouwbesluit (volstaat een link naar bv https://www.bouwbesluitonline.nl/docs/wet/bb2012)
 • NEN 1087:
 • NEN 2757:
 • SNPR 3378 (deel 20)
 • NPR 3378 (deel 22)
 • NPR 3378 (deel 45)
 • NPR 3378 (deel 47)
 • NPR 3378 (deel 60)
 • NPR 3378 (deel 61) is per 2022 komen te vervallen samengevoegd met deel 60! Deel 60 zit nog wel in het NHK pakket (gratis).

In samenwerking met NEN hebben wij exclusief voor alle leden van NHK een NEN Connect standaardpakket samengesteld. U kunt hier klikken om uw abonnement af te sluiten. NHK leden moeten de code NHKCO2022 gebruiken.

U kunt deze delen ook los aanschaffen op www.nen.nl.

 


Contactgegevens leveranciers meetapparatuur:

Wöhler – NHK/LVI leden krijgen korting

Testo – NHK/LVI leden krijgen korting

 • mevrouw Diana Mangrey
 • telefoon: (036) 548 70 00
 • e-mail: info@testo.nl

Disclaimer:
De meetapparatuur dient te voldoen aan de eisen welke zijn beschreven in het CBS, bijlage 9 en in de meetnormen NHK-G-001 en NHK-G-002. De in het CBS en het IKB opgenomen geschikte merken en typenummers zijn slechts voorbeelden en deze kunnen vanuit de leverancier aangepast worden. Vraag dus altijd naar je leverancier om het voor jouw situatie geschikte apparaat. In het schema hieronder, in het CBS en in het IKB kun je zien aan welke eisen de apparatuur moet voldoen.